Koi Japanese Hibachi & Sushi
3847 Washington Road Augusta GA 30907
706-364-4992